Statut klubu

STATUT

Klubu Sportowego ?Puławska Akademia Karate Tradycyjnego?

 

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy ?Puławska Akademia Karate Tradycyjnego?, zwane w dalszej części statutu Klubem. Klub używa nazwy skróconej Puławska Akademia Karate Tradycyjnego.

 

§2

 

  1. Terenem działania Klubu jest województwo lubelskie, a w szczególności powiat puławski.
  2. Siedzibą Klubu jest Miasto Puławy.

 

§3

 

1.       Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Puławskiego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2.       Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.     z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i własnych uchwał.

3.       Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

§4

 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie            z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

§ 5

 

1.       Celem klubu jest:

a)    krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną,

b)    prowadzenie i propagowanie zajęć sportowych, w szczególności w zakresie dalekowschodnich sztuk walki ? Karate Tradycyjnego.

2.       Klub realizuje swoje cele poprzez:

a)    zrzeszenie członków w Klubie,

b)    propagowanie i promowanie celów i zadań Klubu,

c)    prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej, w szczególności w zakresie Karate Tradycyjnego, w organizowanych sekcjach szkoleniowych,

          d)    organizowanie zawodów, obozów, szkoleń, kursów zawodowych, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz interdyscyplinarnych lub tematycznych,

          e)    prowadzenie działalności popularyzacyjnej, wychowawczej i wydawniczej,

          f)    szkolenie i doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich,

          g)    organizowanie egzaminów uczniowskich i mistrzowskich,

h) współpracę z organami administracji publicznej i samorządów terytorialnych                      w zakresie realizacji swych zadań statutowych, których  celem jest zapewnienie członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,

i)     realizację zadań sportowych określonych przez odpowiednie władze gminne, miejskie, wojewódzkie i nadrzędne sportowe,

j)     współdziałanie z władzami gminnych, powiatowych i wojewódzkich placówek wychowawczych, oświatowych i sportowych oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi,

k)    uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi okręgowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej,

l)     sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

 

§ 6

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi          i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.

 

§ 7

 

1.       Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.

2.       Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.

3.       Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników i zawierać umowy.

 


Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.       Zwyczajnych

2.       Wspierających

3.       Honorowych

 

§ 9

 

1.       Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać obywatele powyżej 16. roku życia zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu.

2.       Niepełnoletni poniżej 16. roku życia mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3.       Członkowie Klubu uzyskują bierne i czynne prawo wyborcze oraz prawo udziału                   w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków po ukończeniu 16 roku życia.

4.       Decyzję o przyjęciu członków podejmuje Zarząd.

 

§ 10

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym,                         z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z § 9 ust. 3 niniejszego statutu,

2.       zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3.       uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych, obozach, zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;

4.       korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

5.       korzystania z innych uprawnień określonych przyszłymi uchwałami Zarządu Klubu.

 

§ 11

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną                  dla Klubu.

 

 

§ 12

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

  1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Klubu, z głosem doradczym,

2.       zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3.       korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 13

 

Godność członka honorowego oraz Prezesa Honorowego osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju Klubu, nadaje i cofa Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

 

§ 14  

 

Do obowiązków członków Klubu należy:

1.       czynny udział w działalności Klubu,

2.       przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3.       godne reprezentowanie władz Klubu,

4.       płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu,                         za wyjątkiem członków wspierających oraz honorowych.

 

§ 15

 

1.       Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu

2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu oraz nieopłacanie składek   

    członkowskich przez okres 2 miesięcy,

3) rozwiązanie się Klubu

 

2.       Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się                  do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia    o podjętej uchwale.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 16

1.       Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 

2.       Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.

3.       Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 17

 

1.       Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą klubu, może być zwyczajne bądź nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd Klubu.

2.       Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

3.       Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

 

1) z własnej inicjatywy członków Zarządu,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogółu członków.

 

5.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu               3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami,                       dla których zostało zwołane.

6.       O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 

§ 18

 

1.       Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

 

1)        wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2)        rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)        uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

4)        uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

5)        podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,

6)        rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

7)    powoływanie sekcji Klubu,

8)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa                                 tj.: zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy członków Klubu                           oraz w sprawie zawieszenia czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

 

  1. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie                           przy obecności, co najmniej 50 % członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany                                      w zawiadomieniu.

 

  1. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

 

§ 19

 

1.       Zarząd klubu składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie

Członków Klubu.

2.       Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, Sekretarza i Członka Zarządu oraz w razie potrzeby jednego lub dwóch dodatkowych Członków Zarządu i przydziela do realizacji określone funkcje.

3.       Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

4.       Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz              na sześć miesięcy.

5.       Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 50% Członków Zarządu, w tym Prezesa.

6.       W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

 

§ 20

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:

1.       reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2.       wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3.       uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4.       powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5.       przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków, wymierzanie kar regulaminowych,

6.       zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.       składanie sprawozdań z działalności Klubu,

8.       uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9.       ustalanie zasad wyłaniania reprezentacji Klubu,

10.     ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego w Klubie,

11.     ustalanie regulaminów korzystania z zajęć sportowych,

12.     opracowanie kalendarza imprez i aktywności Klubu,

13.     pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu,

14.     zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

15.     zatrudnianie instruktorów, trenerów i pracowników administracyjnych,

16.     uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy.

 

§ 21

 

1.       Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu.

2.       Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołanie członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 60% głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

3.       Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały o usunięciu                 lub zawieszeniu.

4.       Z Zarządu członka może odwołać jedynie Walne Zebranie Klubu.

 

§ 22

 

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.

3.       Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Sekretarza i Członka i przydziela do realizacji określone funkcje.

4.       Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie

Członków Klubu.

5.       Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

6.       Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność wszystkich Członków Komisji.

7.       Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2)  wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień                                            w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3)  składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz

stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu

Zarządowi,

4)  składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień                             i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,

względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia

niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 


§ 23

 

1.       Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli                              nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.       Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej                                   połowy uprawnionych do głosowania.

3.       Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania

Członków Klubu w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

 

§ 24

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje

prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 


Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 

§ 25

 

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

 

§ 26

 

1.       W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

4) skreślenie z listy członków Klubu.

2.       Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się                        do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia                      o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 27

 

1.       Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.       Na fundusze Klubu składają się:

1) składki członkowskie,

2) darowizny,

3) spadki i zapisy,

4) dotacje,

5) dochody z majątku,

6) dochody z działalności statutowej,

7)  wpływy z zawodów, szkoleń, kursów, obozów i z imprez organizowanych przez   

     Klub,

8) zbiorki publiczne.

 

§ 28

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych                               oraz udzielenia pełnomocnictwa wymagany jest podpis Prezesa.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 29

 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjęte większością 60% głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

 

1.       Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków

Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.       Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

 

§ 31

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy ?Prawo o Stowarzyszeniach? oraz ustawy o ?Sporcie?.

 

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej