Regulamin członkowski klubu

REGULAMIN CZŁONKOWSKI KLUBU SPORTOWEGO „PUŁAWSKA AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO”

 I. Zasady członkostwa w KS PAKT

 1. Członkiem Klubu Sportowego Puławska Akademia Karate Tradycyjnego, zwanego dalej Klubem, Puławską Akademią Karate Tradycyjnego lub PAKT, może zostać każda osoba, która dokładnie zapozna się z regulaminami obowiązującymi w Klubie i zobowiąże się do ich przestrzegania oraz wypełni i podpisze deklarację członkowską. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnoletnia, prosi się rodziców lub opiekunów o zapoznanie dziecka z niniejszym regulaminem.

 2. Kandydat składa deklarację członkowską bezpośrednio w siedzibie Klubu. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona oraz podpisania przez kandydata. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata, który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminów obowiązujących w Klubie.

 3. Do deklaracji (najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia treningów) musi być dołączone aktualne zaświadczenie potwierdzające dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w zajęciach karate lub judo. Badania powinny być powtarzane co rok.

 4. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych przedstawia zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej, potwierdzające jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.

 5. Kandydat uiszcza jednorazową opłatę wpisową w wysokości 60 zł.

 6. Członek Klubu opłaca składki członkowską płatną zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu. Członkowie zobowiązani są do uiszczania składek w trybie, terminach i wysokości określonych w niniejszym regulaminie. Wpłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc kalendarzowy. Składka członkowska wnoszona jest do 10. dnia danego miesiąca.
  --> REGULAMIN OPŁAT

 7. Składka/opłata obowiązuje wszystkich Członków Zwyczajnych.

 8. W przypadku nieopłacania składki w terminie osoba ta otrzymuje wezwanie do opłaty składki. W przypadku nieuregulowania zaległości w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania, osoba ta zostaje skreślona z listy członków Klubu. Osoba taka może ponownie zostać członkiem Klubu, musi jednak uregulować zaległe opłaty oraz ewentualne braki formalne oraz na nowo wnieść opłatę wpisową.

 9. Kandydat zakłada indywidualne konto w systemie Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Po opłaceniu rocznej, indywidualnej licencji oraz wgraniu do systemu zdjęcia, otrzymuje się plastikową kartę PUKT, która nalicza wszystkie aktywności w klubie oraz związku.

 10. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Puławskiej Akademii Karate Tradycyjnego oraz uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest poprawnie wypełniona, złożona w siedzibie Klubu deklaracja członkowska, wpis w systemie PUKT oraz w/w karta.

 11. Członek Klubu ma prawo uczestniczyć w treningach oraz innych aktywnościach organizowanych przez Klub, brać udział w obozach szkoleniowych, przystępować do egzaminów na stopnie szkoleniowe kyu i stopnie mistrzowskie dan, brać udział w kursach instruktorskich, reprezentować klub na zawodach sportowych, pokazach oraz innych zajęciach i imprezach organizowanych przez Klub.

II. Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Wszystkie poniższe zasady obowiązują na każdych zajęciach. Członek Klubu jest zobowiązany do ich bezwzględnego przestrzegania. Jeśli Członkiem jest osoba niepełnoletnia, za zapoznanie Członka z zasadami i za ich przestrzeganie odpowiada jego opiekun prawny.

 2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Klub nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia, ignorując polecenia prowadzącego oraz nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 3. O wszystkich niedyspozycjach, złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem lub natychmiast po wystąpieniu dolegliwości w trakcie zajęć.

 4. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia znajdującego się na terenie działalności Klubu ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce, z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego itp., należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia Klubu, trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.

 5. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na zajęcia organizowane przez Klub.

 6. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty osobiste i/lub wartościowe, pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu.

 7. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas drogi na zajęcia i z powrotem, a także w szatni i przed salą odpowiadają sami ćwiczący (rodzice lub opiekunowie w przypadku osób małoletnich).

 8. Zabronione jest korzystanie z podjazdów dla wózków niezgodne z jego przeznaczeniem.

 9. W przypadku podjęcia przez uczestnika treningu decyzji o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu ponosi on pełną odpowiedzialność w razie odniesienia urazu (kontuzji). W przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Klubu, organizatorów, Związku, Zarządu, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

 10. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu grozi upomnieniem, naganą, wydaleniem z zajęć i odesłaniem pod opiekę osoby dyżurującej lub w ostateczności skreśleniem z listy członków.

 11. Statut, regulamin i zarządzenia Klubu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w biurze klubu, w godzinach działalności.

III. Etykieta Dojo

 1. Na dojo wchodzimy przygotowani do treningu! To znaczy – toaletę i picie załatwiamy przed rozpoczęciem zajęć. Tak samo na Dojo nie ubieramy się – w momencie wejścia na salę jesteś już gotowy do treningu!

 2. Kiedy wchodzisz do dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu, przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz "OSS!". Jest to wyraz szacunku dla swojego treningu i osób znajdujących się w dojo, a także zewnętrzna oznaka dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.

 3. Na sali podczas zbiórki ustawiaj się w odpowiednim miejscu – ćwiczący najstarsi stopniem stają po prawej stronie, następnie młodsi stopniem, na końcu po lewej stronie ustawiają się osoby bez stroju (karate-gi).

 4. Podczas zbiórki zachowaj bezwzględną ciszę; postaraj skupić się na prawidłowym oddychaniu oraz wyciszyć umysł.

 5. Jeśli spóźniłeś się na zbiórkę, usiądź blisko wejścia w pozycji za-zen (pot. Seiza, zwany też siadem japońskim). Na komendę instruktora wstań, obróć się do niego przodem, wykonaj ukłon i powiedz "OSS" oraz "shitsurei shimasu" (wym. śtsurei śmas, „przepraszam, że przeszkadzam”), a następnie szybko dołącz do ostatniego szeregu ćwiczących lub we wskazane miejsce.

 6. Nie jedz, nie pal, nie żuj gumy w dojo.

 7. W trakcie treningu nie opuszczamy sali – toaletę i picie obowiązkowo załatwiamy przed rozpoczęciem treningu (patrz pkt. III. 1.)!

 8. Podczas treningu szybko i sprawnie wykonuj polecenia instruktora. Nie spaceruj po dojo.

 9. Nie praktykuj kumite bez polecenia instruktora. Nigdy nie zaczepiaj ani nie zagaduj innych ćwiczących.

 10. Pod żadnym pozorem nie wychodź z szeregu bez zapytania instruktora o pozwolenie. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź między instruktorem a ćwiczącymi. Przejdź na bok za szeregiem, w którym stałeś, a stamtąd poruszaj się dalej.

 11. W dojo do instruktora i starszych stopniem zwracaj się używając należnego im tytułu (sempai, sensei). Gdy zwracają się do Ciebie, zrozumienie polecenia wyraź głośnym i wyraźnym "OSS".

 12. Poważnie podchodź do treningu. Nie śmiej się, nie chichotaj, nie rozmawiaj ani nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu. Oczekując na kolejną komendę, zachowuj pozycję yoi (pozycja gotowości) lub usiądź w pozycji za-zen.

 13. Wszystkie polecenia instruktora wykonuj bez zbędnych pytań. Twój instruktor nie poprosi Cię o wykonanie czegokolwiek, czego sam nie wykonywałby wcześniej. Jeżeli nie jesteś w stanie poprawnie wykonać jakiegoś polecenia, wykonaj je najlepiej, jak potrafisz.

 14. Paznokcie muszą być zawsze czyste i krótko obcięte.

 15. Podczas przerwy nie opieraj się o ściany ani się nie kładź. Lepiej coś poćwicz zamiast tracić czas.

 16. Wszyscy ćwiczący są odpowiedzialni za czystość, porządek i bezpieczeństwo w dojo.

 17. Twoje karate-gi musi być zawsze schludne i czyste.

 18. Nie noś biżuterii ani zegarka podczas treningu.

 19. Wchodząc do dojo zmień obuwie, buty w których przyszedłeś pozostaw w wyznaczonym miejscu, po dojo poruszaj się w klapkach lub na boso.

 20. Osoby nie biorące udziału w treningu, które przebywają w dojo, powinny na czas zbiórki wstać i zachować bezwzględną ciszę.

 21. Osoby postronne przebywające w dojo również zobowiązane są do przestrzegania wszystkich powyższych reguł.

 IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.

 2. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez dziecko spoczywa na rodzicu bądź opiekunie prawnym.

 3. O sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzygają każdorazowo odpowiednie władze Klubu.

 

Jak zacząć?

Jak zacząćPierwszy nabór do grup początkujących rozpoczyna się pod koniec sierpnia. Co zrobić, aby zostać członkiem klubu? Więcej w rozwinięciu.

więcej

O klubie

O klubie Nasz Klub działa jako stowarzyszenie wpisane do Rejestru Klubów Sportowych Starosty Puławskiego. Czytaj więcej...

więcej

Czym jest karate?

Czym jest karate?Poprzez karate tradycyjne człowiek zyskuje środki do poszerzenia i pogłębienia swych zdolności fizycznych i umysłowych.

więcej